UDPEGNING AF LEGATUDVALG:

Udvalg under Kodas administration bliver konstitueret af Kodas bestyrelse og består af medlemmer indstillet af de fire foreninger DKF, DPA, DJBFA og Musikforlæggerne.

I sammensætning af udvalg stræbes der efter at udvalgets samlede profil skal dække så bredt som muligt ift. musikfaglighed, alder, geografisk spredning, uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og kompetencer med relevans for den pågældende puljes formål og ansøgermålgruppen, for at sikre så kompetent behandling af ansøgningerne som muligt. Det er endvidere vigtigt, at udvalgsmedlemmer er personer, der har berøring med og interesse for, hvad der sker i de for puljen relevante miljøer.

Det er et krav, vedtaget i efteråret 2019, at der som minimum skal være en af hvert køn i et udvalg. Hvert medlem udpeges for 2 år, og man kan ikke genvælges til udvalget i to på hinanden følgende perioder. Dette for at sikre en kontinuerlig udskiftning. Der er klare regler for habilitet i de faglige udvalg, så udvalgsmedlemmer, der har relation til konkrete ansøgere, ikke deltager i behandlingen af disse ansøgninger.

 

AKTUELLE UDVALG:

 

Vækstlagsudvalget 2019/2020:

Victor Dybbroe (udpeget af DJBFA)

Rachel Yatzkan (udpeget af DKF)

Andrea Lonardo Martini (udpeget af DPA)

Mette Zähringer (udpeget af Musikforlæggerne)

 

Udgivelsesudvalget 2019/2020:

Simon Christensen (udpeget af DKF)

Søren Krogh (udpeget af DJBFA)

Tobias Stenkjær (udpeget af DPA)

 

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i den organisation, du har ansøgt. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.