UDPEGNING AF LEGATUDVALG

Udvalg under Kodas administration bliver konstitueret af Kodas bestyrelse og består af medlemmer indstillet af de fire foreninger DKF, DPA, Autor og Musikforlæggerne.

I sammensætning af udvalg stræbes der efter at udvalgets samlede profil skal dække så bredt som muligt ift. musikfaglighed, alder, geografisk spredning, uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og kompetencer med relevans for den pågældende puljes formål og ansøgermålgruppen, for at sikre så kompetent behandling af ansøgningerne som muligt. Det er endvidere vigtigt, at udvalgsmedlemmer er personer, der har berøring med og interesse for, hvad der sker i de for puljen relevante miljøer.

Det er et krav, vedtaget i efteråret 2019, at der som minimum skal være mindst to køn i et udvalg. Hvert medlem udpeges for 2 år, og man kan ikke genvælges til udvalget i to på hinanden følgende perioder. Dette for at sikre en kontinuerlig udskiftning. 

 

AKTUELLE UDVALG

Vækstlagsudvalget 2023/2024

Alexandra Hallen (Dansk komponistforening)

Claus Frovin (DPA)

Raymonde Gaunoux (Autor)

Katarina Madsen (Musikforlæggerne)

 

Udgivelsesudvalget 2023/2024

Helena Heinesen Rebensdorff (udpeget af Autor)

Ylva Lund Bergner (udpeget af DKF)

Gisli Gislason (udpeget af DPA)

 

Projektpuljens udvalg 20243/2025

Søs Gunver Ryberg (udpeget af DKF)

Aminata Amanda Corr (ekstern)

Naja Rose Koppel (udpeget af DPA)

Laurits Bejder Klausen (udpeget af MF)

Rikke Østergaard (udpeget af Autor)

 

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i den organisation, du har ansøgt. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.

 

Habilitetsregler for udvalgsmedlemmer

Der er klare regler for habilitet i de faglige udvalg under Kodas administration, så udvalgsmedlemmer, der har relation til konkrete ansøgere, ikke deltager i behandlingen af disse ansøgninger.

Reglerne for habilitet er opstillet med det formål:

  • At modvirke, at et udvalg træffer afgørelser, der er påvirket af personlige og usaglige hensyn.
  • At bidrage til at skabe tillid til udvalgene og deres afgørelser.
  • At sikre fair, transparent og retfærdig behandling af ansøgere.
  • At beskytte det enkelte udvalgsmedlem mod mistanke om at vedkommende er med til at træffe beslutninger, hvori de selv har eller kan have en interesse.

Du er inhabil i forhold til en sag, hvis:

  • Du har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen med en sådan interesse
  • Du og ansøger sidder i bestyrelsen for samme forening. Bemærk, at det forhold, at ansøger er medlem af Kodas bestyrelse, ikke i sig selv medfører at et eller flere udvalgsmedlemmer er inhabile.
  • Din ægtefælle, nære familie eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse
  • Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Det betyder, at du som udvalgsmedlem ikke må være med til at indstille eller træffe beslutninger der vedrører en selv, egen familie, svigerfamilie, kæreste, nære venner eller uvenner. Dette omfatter også et selskab, som man deltager i ledelsen af, har repræsenteret eller i øvrigt har en nær tilknytning til.

 

Procedurer ved inhabilitet

Det inhabile udvalgsmedlem deltager ikke ved behandling af ansøgning og forlader derfor rummet under behandling. Udvalgssekretæren skal føre proceduren til referat. Det inhabile udvalgsmedlem vil ikke blive orienteret om udfaldet på aktuelle ansøgning.