Ansøgningsfrist: 04. oktober 2022 kl. 15:00

Søg Legat

Projektpuljen

Formålet med puljen er at støtte større projekter, der har fokus på at udvikle musikken og som stimulerer til et stærkt og mangfoldigt musikliv på højeste niveau. Projekterne skal kunne understøtte Kodas kulturelle strategi ved at fremme høj kvalitet, stimulere talentudvikling og fornyelse, styrke et internationalt fokus, modvirke branchebarrierer og styrke forudsætningerne for et bæredygtigt musikmarked og en sund kultur. I 2022 prioriteres i særlig grad projekter, der understøtter indsatser for ligestilling og imod sexisme i musikbranchen. For at opnå støtte fra Koda Kulturs projektpulje skal det stå klart, hvad den ønskede effekt af støtten kan forventes at være.

OBS: Vi åbner for ansøgninger ca. 3 uger før fristen den 26.10.2022

Puljen kan søges af organisationer, foreninger, festivaler, institutioner og andre større aktører.

I projektpuljen kan der søges støtte til projekter, der understøtter Kodas kulturelle strategi. Projekterne skal have bred appel og rækkevidde og kan indeholde et eller flere emner fra kulturstrategien.

Læs mere her.

Projektpuljen støtter udgifter forbundet med realiseringen af det ansøgte. Det er muligt at søge til flere forskellige poster/emner i den samme ansøgning. Der kan max søges en gang pr. kalenderår til det samme projekt, men der kan godt søges flerårige tilskud, dog max for en treårig periode.

Projektpuljen støtter ikke:

 • Enkeltstående koncerter
 • Projekter der kun fokuserer på en komponist
 • Køb af udstyr
 • Award shows
 • Magasiner og podcasts
 • Kontaktoplysninger, Navn, Adresse, email og telefonnummer
 • CVR-nr.
 • Ansøgning/projektbeskrivelse, herunder redegørelse for forventninger til opfyldelse af puljens formål samt forventet effekt.
 • Introduktion til ansøger og eventuelle samarbejdspartnere (forening, institution mv.)
 • Budget, herunder oplysninger om øvrige tilskudsydere og finansieringsplan (både ansøgte og bevilgede beløb). Der opfordres til at indtænke Koda-udgifter i budgettet. Herudover er det et krav, at der oplyses om, hvilke (hvis) andre puljer, der søges til samme projekt under de kulturelle midler. 
 • Tidsplan

Næste ansøgningsfrist er 4.oktober 2022. Ansøger kan i visse tilfælde blive indkaldt til et uddybende møde eller fremlæggelse for udvalget.

Ansøgning foretages via den fælles ansøgningsportal koda.onlinelegat.dk. Der er åbent for ansøgninger fra primo april 2022

I 2022 vil der være to årlige ansøgningsfrister. Næste ansøgningsfrist er 4. oktober 2022

Det faglige udvalg, der vurderer ansøgningen, er sammensat af fire medlemmer udpeget af Kodas bestyrelse samt et eksternt medlem.

Jakob T Overgård
Ralf Christensen
Stine Kinck
Mette Zähringer
Lasse Matthiessen

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i Koda. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.

Støtten gives som udgangspunkt som tilskud, men kan i visse tilfælde gives som en underskudsgaranti.

Der skal indsendes regnskab (dokumentation på udgifter) senest et år efter bevillingen. Ved flerårige aftaler, skal der ske årlig opfølgning på aftale om støtte efter nærmere aftale med Koda.

Ansøgere får svar ca. 1 måned efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuel begrundelse.

Har du spørgsmål vedrørende Koda Kultur puljen kan du rette henvendelse til kodakultur@koda.dk

Sekretariatsbetjening af det faglige udvalg varetages af Koda. Projekter støttet via denne pulje krediteres med Koda Kultur logo.