Ansøgningsfrist: 23. januar 2020 kl. 15:00

Søg Legat

Projektpuljen

Puljen støtter større projekter eller kommunikationstiltag i ind- og udland, fx festivaler, events eller kampagner med fokus på skabelse og formidling af ny musik, som ikke nødvendigvis er forankret i en specifik musikalsk faglighed. Der skal være tale om projekter med en vis rækkevidde, eller tiltag som skønnes at have bred, national interesse og appel. For at opnå støtte fra Koda Kulturs projektpulje skal projektet kunne yde et væsentligt bidrag til skabelse og formidling af ny musik, ligesom det skal stå klart, hvad den ønskede effekt af støtten kan forventes at være.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af organisationer, foreninger, festivaler, institutioner og andre større aktører.

Hvad kan der søges støtte til?

Projektpuljen støtter udgifter forbundet med realiseringen af det ansøgte. Det er muligt at søge til flere forskellige poster/emner i den samme ansøgning. Der kan max søges en gang pr. kalenderår til det samme projekt, men der kan godt søges flerårige tilskud, dog max for en treårig periode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Kontaktoplysninger, Navn, Adresse, email og telefonnummer
  • CVR-nr.
  • Ansøgning/projektbeskrivelse, herunder redegørelse for forventninger til opfyldelse af puljens formål samt forventet effekt
  • Introduktion til ansøger og eventuelle samarbejdspartnere (forening, institution mv.)
  • Budget, herunder oplysninger om øvrige tilskudsydere og finansieringsplan (både ansøgte og bevilgede beløb)
  • Tidsplan

Hvornår er fristen?

Næste ansøgningsfrist er 23. januar 2020. Ansøger kan i visse tilfælde blive indkaldt til et uddybende møde eller fremlæggelse for udvalget.

Ansøgning foretages via den fælles ansøgningsportal koda.onlinelegat.dk. Der er åbent for ansøgninger fra primo januar 2020.

Forventeligt vil der fra 2020 være tre årlige ansøgningsfrister; den 23. januar, den 21. maj og den 20. oktober.

Hvem vurderer ansøgningen?

Det faglige udvalg, der vurderer ansøgningen, er sammensat af fire medlemmer af Kodas bestyrelse, samt to repræsentanter fra Kodas ledelse. Udvalget består i 2019 af:

Anna Lidell

Bent Sørensen

Eva Hein

Niels Mosumgaard

Ole Dreyer

Sara Linell

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i den organisation, du har ansøgt. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.

Støttebeløb

Støtten gives som udgangspunkt som tilskud, men kan i visse tilfælde gives som en underskudsgaranti.

Der skal indsendes regnskab (dokumentation på udgifter) senest et år efter bevillingen. Ved flerårige aftaler, skal der ske årlig opfølgning på aftale om støtte efter nærmere aftale med Koda.

Hvornår får du svar?

Ansøgere får svar ca. 1 måned efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuel begrundelse.

Administreres af Koda

Har du spørgsmål vedrørende Koda Kultur puljen kan du rette henvendelse til kodakultur@koda.dk.

Sekretariatsbetjening af det faglige udvalg varetages af Koda. Projekter støttet via denne pulje krediteres med Koda Kultur logo.