Ansøgningsfrist: 01. november 2021 kl. 15:00

Søg Legat

Projektpuljen

Formålet med puljen er at støtte større projekter, der har fokus på at udvikle musikken og som stimulerer til et stærkt og mangfoldigt musikliv på højeste niveau. Projekterne skal kunne understøtte Kodas kulturelle strategi ved at fremme høj kvalitet, stimulere fornyelse talentudvikling og fornyelse, styrke et internationalt fokus, modvirke branchebarrierer og styrke forudsætningerne for et bæredygtigt musikmarked og en sund kultur. I 2021 prioriteres i særlig grad projekter, der understøtter indsatser for ligestilling og imod sexisme i musikbranchen. For at opnå støtte fra Koda Kulturs projektpulje skal det stå klart, hvad den ønskede effekt af støtten kan forventes at være.

OBS: vi åbner for ansøgninger til næste runde d. 1. oktober 2021

Puljen kan søges af organisationer, foreninger, festivaler, institutioner og andre større aktører.

I projektpuljen kan der søges støtte til projekter, der understøtter Kodas kulturelle strategi. Projekterne skal have bred appel og rækkevidde og kan indeholde et eller flere af følgende emner:

Mangfoldighed: Kønsbalance. Det kan være projekter, der modvirker de barrierer, strukturelle som kulturelle, der i dag er for kvinders adgang og lyst til at være en del af musikbranchen. Projekterne bør understøtte og styrke kvindelige komponister og sangskrivere, samt frigør talent, der kan bidrage positivt til både den økonomiske og kulturelle udvikling af musiklivet.

Fremtidens musikbrugere og skabere. Det kan være projekter, der giver musikken en central plads i læring, undervisning og i børn og unges hverdag. Projekterne bør bidrage til at børn og unge får en forståelse for musikskabelse og ophavsret samt hjælper musikskaberne med indsigt i nye musikteknologier, der kan hjælpe dem med at udnytte de muligheder, den ny teknologi rummer og undgå de faldgruber, der også er.

Talent og Elite. Det kan være projekter, der sikrer optimale vilkår og rammer for talentudvikling, projekter der udvikler de største talenter på tværs af genrer, etnicitet og køn og indenfor både det kunstneriske og det kommercielle felt.

Eksport og udveksling. Det kan være projekter, der udvikler kompetencer og miljøer med fokus på musikeksport og udveksling. Projekter bør øge viden og kompetencer med fokus på øget musikafsætning i udlandet.

Projektpuljen støtter udgifter forbundet med realiseringen af det ansøgte. Det er muligt at søge til flere forskellige poster/emner i den samme ansøgning. Der kan max søges en gang pr. kalenderår til det samme projekt, men der kan godt søges flerårige tilskud, dog max for en treårig periode.

Projektpuljen støtter ikke:

 • Enkeltstående koncerter
 • Projekter der kun fokuserer på en komponist
 • Køb af udstyr
 • Award shows
 • Magasiner og podcasts
 • Kontaktoplysninger, Navn, Adresse, email og telefonnummer
 • CVR-nr.
 • Ansøgning/projektbeskrivelse, herunder redegørelse for forventninger til opfyldelse af puljens formål samt forventet effekt.
 • Introduktion til ansøger og eventuelle samarbejdspartnere (forening, institution mv.)
 • Budget, herunder oplysninger om øvrige tilskudsydere og finansieringsplan (både ansøgte og bevilgede beløb). Der opfordres til at indtænke Koda-udgifter i budgettet. Herudover er det et krav, at der oplyses om, hvilke (hvis) andre puljer, der søges til samme projekt under de kulturelle midler.
 • Tidsplan

Næste ansøgningsfrist er 1. november 2021. Ansøger kan i visse tilfælde blive indkaldt til et uddybende møde eller fremlæggelse for udvalget.

Ansøgning foretages via den fælles ansøgningsportal koda.onlinelegat.dk. Der er åbent for ansøgninger fra primo oktober 2021.

Fra 2021 vil der være to årlige ansøgningsfrister. Næste ansøgningsfrist er 1. november 2021.

Det faglige udvalg, der vurderer ansøgningen, er sammensat af fire medlemmer af Kodas bestyrelse, samt to repræsentanter fra Kodas ledelse. Udvalget består i 2021 af:

Anna Lidell

Bent Sørensen

Eva Hein

Niels Mosumgaard

Ole Dreyer

Sara Linell

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i Koda. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.

Støtten gives som udgangspunkt som tilskud, men kan i visse tilfælde gives som en underskudsgaranti.

Der skal indsendes regnskab (dokumentation på udgifter) senest et år efter bevillingen. Ved flerårige aftaler, skal der ske årlig opfølgning på aftale om støtte efter nærmere aftale med Koda.

Ansøgere får svar ca. 1 måned efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuel begrundelse.

Har du spørgsmål vedrørende Koda Kultur puljen kan du rette henvendelse til kodakultur@koda.dk

Sekretariatsbetjening af det faglige udvalg varetages af Koda. Projekter støttet via denne pulje krediteres med Koda Kultur logo.