Som komponist og sangskriver eller forlag til musikværker, kan du under Koda Kultur finde en lang række puljer og formål, du kan søge støtte fra.

Hvorvidt du er berettiget til at søge om støtte til et bestemt formål er beskrevet i retningslinjerne for selve puljen, som du finder ved at klikke dig ind på "vis legatside". Du kan også benytte søgeguiden søg støtte og herfra gå til legatsiden for at læse mere.

Du er ikke nødvendigvis berettiget til at søge støtte via alle puljer og til alle formål, selvom du er ophavsmand og medlem af Koda. Du kan læse mere om de enkelte legaters krav til ansøger på hver enkelt legatside. Du kan også benytte søgeguiden søg støtte for at få et overblik over, hvilke puljer du kan søge.

Du er ikke nødvendigvis berettiget til at søge støtte via alle puljer og til alle formål, selvom du er komponist og sangskriver og medlem af Koda. Du kan læse mere om de enkelte legaters krav til ansøger på hver enkelt legatside. Du kan også benytte søgeguiden søg støtte for at få et overblik over, hvilke puljer du kan søge.

 

Musikfestivaler og pladeselskaber kan søge enkelte puljer og formål herunder den faglige pulje (administreres af DPA), bestillingshonorar (administreres af DKF). produktionspuljen (administreres af DKF) og Koda Kulturs Prokektpulje.

Hvis du søger på vegne af en komponist eller sangskriver, skal der altid vedlægges en fuldmagt fra denne i din ansøgning.

Alle puljer og formål under Musikforlæggerne og DPA samt puljen produktion hos DKF, kan søges af forlag eller managers, der søger på vegne af en komponist eller sangskriver.

Søger du til en pulje, hvor du søger på vegne af en komponist eller sangskriver, skal du være opmærksom på, at der skal uploades en fuldmagt til din ansøgning.

Nej, du kan ikke nødvendigvis søge alle legater, der dukker op i søgeguiden søg støtte. Du kan læse yderligere om legatet ved at klikke på knappen "vis legat" i listen.

Hvis spørgsmålet drejer sig om de legater, der administreres af DPA, DKF, DJBFA eller Musikforlæggerne, kan du søge yderligere information på foreningernes egne hjemmesider. Får du stadig ikke svar på dit spørgsmål kan du henvende dig telefonisk til foreningerne. Du finder telefonernes åbningstider på foreningernes hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til de legater, der administreres af Koda Kultur, kan du kontakte kodakultur@koda.dk

Det vil være forskellige udvalg, der tager stilling til de forskellige puljer. Du kan læse på legatsiden, hvem der vurderer ansøgninger til de pågældende puljer.

1. brug søgeguiden til at finde det legat du ønsker at søge

2. læs om du er berettiget til at søge på legatsiden

3. log på ansøgningsmodulet med dit NemID

4. udfyld ansøgningsskemaet og upload de relevante bilag

5. indsend ansøgningen og find din kvitteringsmail i din egen mailboks

For enkelte formål, gælder der særlige regler om, hvor mange legater du må søge på samme tid. Du kan læse mere om hvilke legattyper det drejer sig om herunder.

Arbejdslegater: Så længe du har en åben ansøgning til et arbejdslegat, kan du ikke søge andre arbejdslegater. En åben ansøgning er en ansøgning, hvor du har søgt, men endnu ikke modtaget svar.

Det er en betingelse for modtagelse med støtten, at du krediterer Koda Kultur. Du kan downloade Koda Kulturs logo under menupunktet hent logo.

Du skal kreditere Koda Kultur på coveret af din udgivelse. Hvis udgivelsen er digital kan du kreditere Koda Kultur på flere forskellige måder:

  • Ved en udgivelse på Youtube kan Koda Kultur krediteres i feltet, der hedder description.

På andre streamingtjenester (Spotify, Tidal, Deezer etc.) er der ikke umiddelbart et meningsfuldt sted at kreditere, men Koda Kultur holder sig løbende orienteret om mulighederne og vil vejlede løbende om dette. I disse tilfælde kan du gøre følgende:

  • lave et offentligt tilgængeligt opslag på de sociale medier, hvor du krediterer Koda Kultur i sammenhæng med omtale af og link til udgivelsen.
  • kreditere Koda Kultur på din hjemmeside i sammenhæng med omtale af og link til udgivelsen.

Når du så skal indsende dokumentation for krediteringen, skal vi modtage et link til stedet hvor krediteringen ligger online.

 

Alle legatmodtagere vil blive offentliggjort på Koda Kulturs hjemmeside. Oplysningerne som offentliggøres omfatter navn, pulje og formål samt beløb. Afslag på legatansøgninger vil ikke blive offentliggjort.

For enkelte legater gælder det, at der endnu ikke er åbnet for ansøgninger. "Søg legat" knappen vil i disse tilfælde linke ind til administrationen for legatet. Her vil du kunne finde mere information om de enkelte legater.

Sådan håndterer vi din data?

Ansøger du en af legaterne, kan du herunder læse, hvordan vi håndterer dine informationer. Alle ansøgninger samles i et system, som Koda administrerer. Systemet sørger for, at ansøgninger kan tilgås af Koda (herunder Grønlandske Kulturelle Midler og subventioneringspuljen) eller den enhed (Koda Dramatik og foreningerne DJBFA, DKF, DPA samt Musikforlæggerne), du har søgt hos og af det udvalg, Koda eller enheden har nedsat til at behandle ansøgningerne.

For alle ansøgninger gælder følgende regler:

Sådan behandler vi din ansøgning

1. En ansøgning er først at betragte som registreret, når ansøgeren har modtaget en kvittering på e-mail.

2. Efter ansøgningen er sendt, kan der ikke eftersendes tilføjelser.

3. Udvalget, der behandler ansøgningen, kan kontakte ansøger for supplerende oplysninger.

4. Hvis ansøgningen bliver afslået eller ikke bliver fuldt ud imødekommet, kan det have flere årsager. Det kan være, at ansøgningen ikke opfylder de formelle krav, men det kan også skyldes det behandlende udvalgs indholdsmæssig vurdering af ansøgningen. Udvalgets indstillinger er fortrolige, og du kan ikke få indsigt i dem.

Sådan behandler Koda og den relevante enhed (Koda Dramatik og foreningerne DJBFA, DKF, DPA samt Musikforlæggerne) dine personoplysninger i forbindelse med ansøgninger

Vi skal oplyse dig om, at Koda og den relevante enhed er dataansvarlig for håndtering af de personoplysninger, du giver i forbindelse med din ansøgning om støtte. Vi har en legitim interesse i at håndtere disse oplysninger for at kunne tage stilling til din ansøgning og – hvis du får positivt tilsagn (accept) – kunne kontrollere, at du opfylder betingelserne for udbetaling, og lave selve udbetalingen.

Din ansøgning indsendes til og behandles af et udvalg. Medlemmerne af udvalget har tavshedspligt om ansøgerfelt og ansøgermateriale, samt om deres konkrete drøftelser og indstilling om tilsagn. Hvis udvalgets medlemmer har fået kopi af noget ansøgningsmateriale, har de pligt til at slette dette ved udgangen af deres funktionsperiode, dog senest efter udgangen af det femte kalenderår efter deres behandling af det.

Hvilke oplysninger behandler vi

• stamoplysninger såsom navn, adresse og eventuelle øvrige kontaktoplysninger

• bankoplysninger (gælder ikke subventioneret pulje)

• almindelige fortrolige personoplysninger som CPR-nummer, medlemsnummer

• relevant node-, video- og/eller lydmateriale

• oplysninger om og beskrivelse af projektet og andre relevante projektoplysninger

Din forpligtigelse

Vi går ud fra, at du har sikret dig, at alle personer (ud over dig) der optræder i dit ansøgningsmateriale har givet tilladelse til, at oplysninger om dem bliver behandlet af oa og det relevante udvalg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Vi forbeholder sig ret til at kontrollere, at den støttede aktivitet er afholdt i overensstemmelse med ansøgningen og tilsagnet. Ved uoverensstemmelse kan vi kræve støtten tilbagebetalt.

Besked til evt. MEDANSØGERE

Vær opmærksom på, at dem du angiver som medansøgere får besked om følgende oplysninger.

• Ansøgers navn, kontaktoplysninger og adresse

• Formålet der er søgt støtte til

• Navn på projektet

• Projektbeskrivelsen

• Værkoplysninger: titel, komponist og årstal

Offentliggørelse af data ved tilsagn

Hvis du får positivt tilsagn, kommer du, dit projekt og tilsagnsbeløbet med på den liste, som vi offentliggør, fordi vi har en legitim interesse i at offentliggøre hvem, der har fået tilsagn, om hvor meget og til hvilket formål. Det følger af EU's dataforordning (2016/679), artikel 6, stk. 1 (f). Offentliggørelse kan ske på Koda Kulturs hjemmeside og i årsrapporter og lignende.

Anden brug af data

Vi er retligt forpligtet til at videregive oplysningerne om udbetalingen til SKAT, i overensstemmelse med dataforordningens artikel 6, stk. 1 (c). Desuden kan vi benytte data om din ansøgning til statistiske formål og kan offentliggøre statistikken i anonymiseret og ikke-identificerbar form.

Sletning af data

• Ansøgninger der modtager afslag, vil blive slettet senest 1 ½ år efter ansøgningstidspunktet.

• Ansøgninger der modtager tilsagn, opbevares mindst i fem år som dokumentation i forhold til bogføringen.

Dine rettigheder

Efter persondatareglerne har du ret til at anmode Koda og den relevante enhed om indsigt i de data, vi har liggende om dig knyttet til din ansøgning (din ansøgning og vedhæftede filer). Du kan kontakte os og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger.

Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du kontakte os. Hensynet til vores lovpligtige dokumentation af sin støttevirksomhed kan dog begrænse din ret til sletning og begrænsning af behandling.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine data.