Ansøgningsfrist: 01. oktober 2024 kl. 23:59

Søg Legat

Forlagspuljen støtter musikforlagenes arbejde med deres tilknyttede sangskrivere og komponister. Det omfatter både udgivelsen af nye værker, udbredelse af kendskab til de tilknyttede sangskrivere og komponister samt placering af deres værker i andre sammenhænge.

Puljen åbner for ansøgninger til næste runde cirka tre uger før fristen.

Alle forlagsmedlemmer af Koda kan søge puljen. Puljen kan kun søges med CVR nummer. 

Der kan søges støtte til projekter inden for følgende kategorier:

Hvad kan du søge støtte til?

Der kan søges støtte til projekter inden for følgende kategorier:

 • Musikudgivelser. Der kan søges støtte til udgifter til udgivelse af nyskabt musik af forlagets egne ophaveres herunder indspilning, mix og mastering (cd-, vinyl- og digitaludgivelser) samt musikerhonorar, producer, studieleje. Genudgivelser kan ikke støttes.

  NB! Vær opmærksom på, at der ikke må være ydet støtte til samme udgivelse i Udgivelsespuljen. Der kan max. indsendes 5 ansøgninger pr. runde inden for denne kategori.

 • Nodeudgivelser. Der kan søges støtte til udgivelse af musikforlagets egne ophaveres værker på tryk samt sangbøger, hvor egne ophavspersoner indgår. Det er primært nodesats og korrektur, der støttes og ikke selve trykningen. Genudgivelser kan ikke støttes.

 • Rejselegat og musikeksport. Der kan søges om støtte til forlagenes og deres ophavseres rejser til udvikling af projekter, f.eks. forlagsrejser til subforlag eller samarbejdspartnere i udlandet, co-write ture, deltagelse i sangskrivercamps og lignende. Der kan kun ydes støtte til to subforlagsrejser pr. år og max. i alt 8 rejselegater årligt. 

 • PR og markedsføring. Formålet er at støtte promovering af dansk musik i Danmark og udlandet. Der kan søges til promovering af egne ophavspersoners værker, herunder musikvideo, pressekampagner og lign.

        NB! Der kan max. indsendes 5 ansøgninger pr. runde inden for denne kategori.

 • Messer og udstillinger. Musikforlaget kan søge støtte til forlagets deltagelse i messer og udstillinger med stand, både i Danmark og i udlandet. Der kan max. bevilges 3 messer og 2 udstillinger årligt per forlag.

 • Koncertvirksomhed og toursupport. Musikforlagene kan søge støtte til egne ophaveres koncertvirksomhed og turnéer eller koncerter, hvor deres ophaveres værker spilles.

 • Spil Dansk koncerter. Musikforlagene kan søge støtte til egne ophavspersoners Spil Dansk koncerter i Spil Dansk ugen, der finder sted hvert år i uge 44. Der kan max. bevilges til 2 koncerter pr. ophaver. Det er fortrinsvis musikerhonorarer, der støttes. Det er et krav, at der aflønnes efter DMFs tariffer. Der kan max. ydes støtte på 15.000 kr. pr. koncert.

 • Kurser og uddannelse. Formålet er at støtte musikbranchens videreudvikling og yde bidrag til kompetenceløft for forlag og medarbejdere. Der kan maksimalt søges til 50% af omkostningerne og der ydes ikke støtte til kurser, der er støttet af Koda i forvejen.

Der kan max. indsendes 10 ansøgninger i alt pr. runde, dog tæller nodeudgivelsesansøgninger ikke med. Der kan max. søges til samme ophavsperson 2 gange pr. år, dog tæller nodeudgivelses- og Spil Dansk ansøgninger ikke med.

For at fremme armslængdeprincippet samt transparens i støttebevillinger gælder følgende krav:

 • Et projekt kan ikke støttes, hvis den ansøgte støtte helt eller delvis anvendes til honorering af ansatte i egen, koncernforbundne eller medarbejderes virksomheder m.v., uden at dette på forhånd tydeligt er oplyst i ansøgningen.
 • Der kan ikke søges på to forskellige forlag, hvis de har samme CVR-nummer, eller er koncernforbundne i henhold til dansk selskabsret.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)
 • Projektbeskrivelse på max 1 side
 • Budget (inkl. indtægter og andre ansøgte fonde)
 • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavere

Forlagspuljen har tre årlige ansøgningsfrister:

1. Februar
15. Maj
1. Oktober

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. Bevillingsudvalget består pt. af:

Laura Littauer
Sebastian Owens
Lewis Colston
Mette Zähringer
Steffen Strojeck

Du får svar ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål vedrørende musikudgivelser kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

 

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk